Mettler-Toledo International, Inc. (MTD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 872 502 1 537 970 602 739 561 109 512 611 375 972
Amortyzacja 113 023 216 114 98 709 88 681 84 691 76 129
Zmiana stanu należności 61 986 700 861 27 553 30 728 6 913 73 627
Zmiana stanu zapasów 27 151 531 475 23 326 5 464 13 431 33 343
Zmiana stanu gotówki -2 598 102 874 -113 531 29 675 29 423 -9 987
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 859 067 1 817 650 724 699 603 450 565 005 516 325
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -121 241 -215 160 -92 494 -97 341 -142 726 -127 426
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -139 395 -628 216 -100 360 -99 083 -138 944 -217 344
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -716 039 -1 181 100 -743 908 -477 368 -388 022 -319 530