Mettler-Toledo International, Inc. (MTD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 95 966 197 128 94 254 207 785 178 110 148 687
Inwestycje krótkoterminowe 128 108 217 832 71 230 61 321 63 401 74 031
Należności 709 321 1 294 670 593 809 566 256 535 528 528 615
Zapasy 441 694 829 086 297 611 274 285 268 821 255 390
Pozostałe aktywa obrotowe 128 108 217 832 71 230 61 321 63 401 74 031
Aktywa obrotowe razem 1 375 090 2 538 720 1 056 900 1 109 650 1 045 860 1 006 720
Inwestycje długotrminowe 2 117 310 4 114 880 1 757 640 1 679 670 1 572 990 1 543 080
Rzeczowe aktywa trwałe 778 600 1 598 730 798 868 748 657 717 526 668 271
Wartość firmy 660 170 1 297 240 550 270 535 979 534 780 539 838
Wartości niematerialne 306 054 614 900 196 785 206 242 217 308 226 718
Pozostałe aktywa trwałe 345 402 525 014 169 886 151 818 68 307 66 830
Aktywa razem 3 492 400 6 653 600 2 814 550 2 789 320 2 618 850 2 549 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 252 538 545 822 175 801 185 592 196 641 167 627
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 106 054 202 268 50 317 55 868 49 670 19 677
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 789 139 1 544 990 614 209 513 052 488 123 502 369
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 147 730 2 293 080 840 327 754 512 734 434 689 673
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 908 480 3 161 620 1 284 170 1 235 350 985 021 960 170
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 300 031 731 602 372 925 333 412 260 511 301 452
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 467 600 6 310 750 2 531 870 2 368 540 2 028 780 2 002 520
Akcje zwykłe 22 492 46 260 23 883 24 568 25 216 25 714
Zyski (straty) zatrzymane 6 726 870 11 718 500 5 095 600 4 499 290 3 941 920 3 433 280
Akcje własne -7 325 660 -12 518 100 -5 283 580 -4 539 150 -3 814 600 -3 368 180
Kapitał własny 24 793 342 842 282 675 420 780 590 063 547 280
Pasywa razem 3 492 400 6 653 600 2 814 550 2 789 320 2 618 850 2 549 800