Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 263 880 973 644 874 374 843 271 787 594 698 120
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 263 880 973 644 874 374 843 271 787 594 698 120
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 129 965 95 394 82 795 67 818 63 104 51 363
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 144 171 111 732 93 386 77 688 71 029 56 473
Podatek dochodowy 33 817 26 304 23 886 16 617 16 002 -33 811
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 110 354 85 428 69 500 61 071 55 027 90 284