Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 110 354 85 428 69 500 61 071 55 027 90 284
Amortyzacja 111 014 102 562 102 893 95 137 88 585 85 120
Zmiana stanu należności 21 946 18 346 -14 139 14 926 5 824 7 382
Zmiana stanu zapasów 1 758 926 -293 -173 -570 -592
Zmiana stanu gotówki 23 605 -9 132 34 666 -25 302 40 972 15 303
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 219 489 171 204 189 598 153 180 150 623 121 879
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -176 623 -199 294 -173 052 -189 403 -168 522 -156 549
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -134 958 -123 734 -106 325 -137 229 -101 270 -95 318
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -60 926 -56 602 -48 607 -41 253 -8 381 -11 258