Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 80 600 56 995 66 127 31 461 56 763 15 791
Inwestycje krótkoterminowe 16 563 14 981 13 830 12 572 11 385 10 701
Należności 127 920 105 974 87 628 101 767 86 841 81 017
Zapasy 10 757 8 999 8 073 8 366 8 539 9 109
Pozostałe aktywa obrotowe 16 563 14 981 13 830 12 572 11 385 10 701
Aktywa obrotowe razem 235 840 186 949 175 658 154 166 163 528 116 618
Inwestycje długotrminowe 729 839 683 741 655 978 642 420 590 376 573 785
Rzeczowe aktywa trwałe 728 167 682 277 654 173 640 394 588 230 571 920
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 1 672 1 464 1 805 2 026 2 146 1 865
Aktywa razem 965 679 870 690 831 636 796 586 753 904 690 403

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 37 299 20 150 25 702 22 917 15 704 16 478
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 87 011 73 409 64 092 53 409 56 269 47 799
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 124 310 93 559 89 794 76 326 71 973 64 277
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 261 760 219 013 211 303 198 997 177 950 164 903
Akcje zwykłe 81 692 82 872 82 527 81 945 81 885 81 738
Zyski (straty) zatrzymane 655 920 565 129 534 436 517 577 498 595 448 542
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 703 919 651 677 620 333 597 589 575 954 525 500
Pasywa razem 965 679 870 690 831 636 796 586 753 904 690 403