Monster Beverage Corp. (MNST)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 191 620 1 377 480 1 409 590 1 107 840 993 004 820 678
Amortyzacja 61 241 50 155 60 973 64 814 56 979 48 887
Zmiana stanu należności 119 545 230 646 125 682 55 768 35 086 -123 575
Zmiana stanu zapasów 342 274 260 272 -27 646 83 026 21 960 93 774
Zmiana stanu gotówki -406 734 1 014 420 730 747 372 857 -243 392 603 419
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 887 699 1 155 740 1 364 160 1 113 760 1 161 880 987 731
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -212 153 -57 453 -67 272 -110 398 -74 925 -93 128
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -161 367 -992 022 -472 487 -326 724 272 956 -531 541
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -706 938 34 821 -526 068 -628 506 -1 316 110 -311 135