Monster Beverage Corp. (MNST)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 669 460 3 076 190 2 061 770 1 331 020 958 163 1 201 560
Inwestycje krótkoterminowe 143 608 115 906 80 091 84 228 83 740 179 601
Należności 1 016 200 896 658 666 012 540 330 484 562 449 476
Zapasy 935 631 593 357 333 085 360 731 277 705 255 745
Pozostałe aktywa obrotowe 143 608 115 906 80 091 84 228 83 740 179 601
Aktywa obrotowe razem 4 764 900 4 682 110 3 140 960 2 316 310 1 804 170 2 086 380
Inwestycje długotrminowe 3 528 210 3 122 670 3 061 760 2 834 040 2 722 720 2 704 640
Rzeczowe aktywa trwałe 516 897 313 753 314 656 298 640 243 051 230 276
Wartość firmy 1 417 940 1 331 640 1 331 640 1 331 640 1 331 640 1 331 640
Wartości niematerialne 1 220 410 1 072 390 1 059 050 1 052 100 1 045 880 1 034 080
Pozostałe aktywa trwałe 134 478 80 252 70 475 53 973 16 462 13 932
Aktywa razem 8 293 100 7 804 780 6 202 720 5 150 350 4 526 890 4 791 010

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 444 265 404 263 296 800 274 045 248 760 245 910
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 557 713 560 813 453 188 387 052 352 385 314 441
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 001 980 965 076 749 988 661 097 601 145 560 351
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 266 086 272 757 291 868 317 974 314 845 335 449
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 268 060 1 237 830 1 041 860 979 071 915 990 895 800
Akcje zwykłe 526 779 528 763 529 639 542 191 557 166 566 782
Zyski (straty) zatrzymane 9 001 170 7 809 550 6 432 070 5 022 480 3 914 640 2 928 230
Akcje własne -6 600 280 -5 829 250 -5 815 420 -5 219 500 -4 512 200 -3 170 130
Kapitał własny 7 025 040 6 566 950 5 160 860 4 171 280 3 610 900 3 895 210
Pasywa razem 8 293 100 7 804 780 6 202 720 5 150 350 4 526 890 4 791 010