Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 428 580 5 998 020 4 673 860 4 843 950 5 344 070 2 425 450
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 7 428 580 5 998 020 4 673 860 4 843 950 5 344 070 2 425 450
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 1 092 640 965 996 569 773 430 924 571 841 233 990
Koszty odsetek netto 45 364 19 967 15 381 25 599 26 970 7 479
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 020 510 974 635 560 311 413 976 552 038 193 709
Podatek dochodowy 249 388 230 887 149 676 103 798 131 389 -291 716
Udziały niekontrolujące -207 360 633 972 1 385 1 133
Zysk (strata) netto 771 325 743 388 410 002 309 206 419 264 484 292