Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 217 149 771 325 743 388 410 002 309 206 419 264 484 292
Amortyzacja 735 100 659 824 577 895 506 670 462 958 430 089 207 105
Zmiana stanu należności 53 150 -10 977 330 863 45 809 -88 200 -10 348 482 988
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -28 225 -64 231 104 302 -3 023 77 236 5 837 68 628
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 161 680 1 435 850 1 190 150 919 645 839 594 881 977 318 569
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 071 610 -800 563 -534 096 -521 067 -829 977 -755 997 -387 191
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 228 020 -646 184 -1 816 730 -480 712 -583 706 -647 292 -273 941
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 150 690 -754 347 779 326 -443 884 -184 636 -255 442 24 000