Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 168 545 196 770 261 001 156 699 159 722 82 486 76 649
Inwestycje krótkoterminowe 204 881 161 965 139 761 107 197 102 704 96 717 91 395
Należności 954 418 901 268 912 245 581 382 535 573 623 773 634 121
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 204 881 161 965 139 761 107 197 102 704 96 717 91 395
Aktywa obrotowe razem 1 709 020 1 493 570 1 414 280 923 363 890 028 907 232 923 207
Inwestycje długotrminowe 11 161 800 9 458 090 9 241 220 7 544 640 7 391 700 7 004 650 6 760 240
Rzeczowe aktywa trwałe 4 616 400 3 835 040 3 555 360 2 992 650 2 850 720 2 612 840 2 384 220
Wartość firmy 3 848 800 3 519 340 3 515 140 2 922 960 2 918 990 2 919 180 2 887 870
Wartości niematerialne 2 058 880 1 776 570 1 831 050 1 389 240 1 379 460 1 420 920 1 440 900
Pozostałe aktywa trwałe 119 599 30 236 61 896 48 920 42 230 31 075 26 850
Aktywa razem 12 870 800 10 951 700 10 655 500 8 468 000 8 281 730 7 911 880 7 683 440

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 355 173 220 849 224 844 101 001 99 194 117 883 119 867
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 459 759 71 466 262 423 52 583 377 651 58 672 49 002
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 010 360 601 692 587 549 686 124 516 193 438 008 440 681
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 825 290 894 007 1 074 820 839 708 993 038 614 563 609 550
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 697 170 1 412 040 1 553 720 647 150 336 383 630 838 616 903
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 921 070 632 448 501 025 223 311 416 129 464 227 537 542
Udziały niekontrolujące 16 691 10 277 10 298 2 192 2 088 1 770 2 638
Zobowiązania razem 5 783 380 4 006 660 4 122 350 2 598 150 2 615 520 2 450 940 2 445 710
Akcje zwykłe 161 188 162 260 165 860 169 711 171 541 177 018 110 657
Zyski (straty) zatrzymane 2 659 760 2 553 570 2 181 140 1 566 760 1 395 460 1 216 850 1 016 740
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 7 087 390 6 945 000 6 533 150 5 869 850 5 666 220 5 460 950 5 237 730
Pasywa razem 12 870 800 10 951 700 10 655 500 8 468 000 8 281 730 7 911 880 7 683 440