KBR Inc (KBR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 190 000 18 000 -72 000 202 000 281 000 431 000
Amortyzacja 137 000 146 000 115 000 104 000 63 000 48 000
Zmiana stanu należności -466 000 511 000 -54 000 19 000 435 000 -488 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 -5 000
Zmiana stanu gotówki 19 000 -66 000 -276 000 -27 000 300 000 -97 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 396 000 278 000 367 000 256 000 165 000 193 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -71 000 -37 000 -20 000 -20 000 -17 000 -8 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 37 000 -428 000 -877 000 -158 000 -491 000 -12 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -399 000 87 000 225 000 -133 000 654 000 -290 000