KBR Inc (KBR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 389 000 370 000 436 000 712 000 739 000 439 000
Inwestycje krótkoterminowe 392 000 350 000 277 000 324 000 264 000 465 000
Należności 966 000 1 432 000 921 000 975 000 956 000 521 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 392 000 350 000 277 000 324 000 264 000 465 000
Aktywa obrotowe razem 1 747 000 2 152 000 1 634 000 2 011 000 1 959 000 1 425 000
Inwestycje długotrminowe 3 819 000 4 047 000 4 071 000 3 353 000 3 113 000 2 249 000
Rzeczowe aktywa trwałe 182 000 136 000 130 000 130 000 121 000 130 000
Wartość firmy 2 087 000 2 060 000 1 761 000 1 265 000 1 265 000 968 000
Wartości niematerialne 645 000 708 000 683 000 495 000 516 000 239 000
Pozostałe aktywa trwałe 340 000 183 000 165 000 202 000 245 000 225 000
Aktywa razem 5 566 000 6 199 000 5 705 000 5 364 000 5 072 000 3 674 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 637 000 1 026 000 574 000 572 000 546 000 350 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 364 000 16 000 17 000 38 000 32 000 10 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 820 000 833 000 864 000 891 000 841 000 711 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 821 000 1 875 000 1 455 000 1 501 000 1 419 000 1 071 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 376 000 1 854 000 1 586 000 1 190 000 1 243 000 498 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 452 000 511 000 843 000 608 000 645 000 866 000
Udziały niekontrolujące 12 000 14 000 29 000 14 000 20 000 -8 000
Zobowiązania razem 3 946 000 4 512 000 4 125 000 3 521 000 3 354 000 2 445 000
Akcje zwykłe 139 000 140 000 142 000 141 000 140 000 141 000
Zyski (straty) zatrzymane 1 410 000 1 260 000 1 305 000 1 441 000 1 258 000 877 000
Akcje własne -1 143 000 -943 000 -864 000 -817 000 -817 000 -818 000
Kapitał własny 1 620 000 1 687 000 1 580 000 1 843 000 1 718 000 1 229 000
Pasywa razem 5 566 000 6 199 000 5 705 000 5 364 000 5 072 000 3 674 000