Johnson & Johnson (JNJ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 20 878 000 14 714 000 15 119 000 15 297 000 1 300 000
Amortyzacja 7 390 000 7 231 000 7 009 000 6 929 000 5 642 000
Zmiana stanu należności 1 707 000 -905 000 383 000 608 000 1 791 000
Zmiana stanu zapasów 1 043 000 324 000 421 000 -166 000 621 000
Zmiana stanu gotówki 6 423 000 5 898 000 -400 000 1 391 000 -23 611 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 23 410 000 23 536 000 23 416 000 22 201 000 21 056 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 652 000 -3 347 000 -3 498 000 -3 670 000 -3 279 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 683 000 -20 825 000 -6 194 000 -3 167 000 -14 868 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -14 047 000 -6 120 000 -18 015 000 -18 510 000 -7 673 000