Johnson & Johnson (JNJ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 23 519 000 31 608 000 25 185 000 19 287 000 19 687 000 18 296 000
Inwestycje krótkoterminowe 3 132 000 3 701 000 3 132 000 2 392 000 2 699 000 2 537 000
Należności 16 160 000 15 283 000 13 576 000 14 481 000 14 098 000 13 490 000
Zapasy 12 483 000 10 387 000 9 344 000 9 020 000 8 599 000 8 765 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 132 000 3 701 000 3 132 000 2 392 000 2 699 000 2 537 000
Aktywa obrotowe razem 55 294 000 60 979 000 51 237 000 45 274 000 46 033 000 43 088 000
Inwestycje długotrminowe 132 084 000 121 039 000 123 657 000 112 454 000 106 921 000 114 215 000
Rzeczowe aktywa trwałe 19 803 000 18 962 000 18 766 000 17 658 000 17 035 000 17 005 000
Wartość firmy 45 231 000 35 246 000 36 393 000 33 639 000 30 453 000 31 906 000
Wartości niematerialne 48 325 000 46 392 000 53 402 000 47 643 000 47 611 000 53 228 000
Pozostałe aktywa trwałe 9 026 000 8 332 000 5 081 000 4 547 000 3 431 000 4 220 000
Aktywa razem 187 378 000 182 018 000 174 894 000 157 728 000 152 954 000 157 303 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 11 703 000 11 055 000 9 505 000 8 544 000 7 537 000 7 310 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 12 771 000 3 766 000 2 631 000 1 202 000 2 796 000 3 906 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 31 328 000 30 405 000 30 357 000 26 218 000 20 897 000 19 321 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 55 802 000 45 226 000 42 493 000 35 964 000 31 230 000 30 537 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 26 888 000 29 985 000 32 635 000 26 494 000 27 684 000 30 675 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 21 510 000 25 297 000 29 274 000 29 841 000 26 782 000 27 563 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 110 574 000 107 995 000 111 616 000 98 257 000 93 202 000 97 143 000
Akcje zwykłe 2 625 200 2 632 100 2 632 800 2 645 100 2 681 500 2 692 000
Zyski (straty) zatrzymane 128 345 000 123 060 000 113 890 000 110 659 000 106 216 000 101 793 000
Akcje własne -41 694 000 -39 099 000 -38 490 000 -38 417 000 -34 362 000 -31 554 000
Kapitał własny 76 804 000 74 023 000 63 278 000 59 471 000 59 752 000 60 160 000
Pasywa razem 187 378 000 182 018 000 174 894 000 157 728 000 152 954 000 157 303 000