Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 957 000 3 034 000 2 694 000 2 109 000 2 521 000 2 563 000 1 687 000
Amortyzacja 395 000 410 000 410 000 273 000 267 000 272 000 256 000
Zmiana stanu należności -22 000 331 000 321 000 10 000 -188 000 -20 000 386 000
Zmiana stanu zapasów -347 000 360 000 505 000 25 000 -154 000 98 000 144 000
Zmiana stanu gotówki 357 000 -819 000 -1 037 000 583 000 477 000 -1 590 000 622 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 539 000 2 348 000 2 557 000 2 807 000 2 995 000 2 811 000 2 402 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -455 000 -412 000 -296 000 -236 000 -326 000 -364 000 -297 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -403 000 -110 000 -984 000 -214 000 -183 000 -325 000 -251 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 782 000 -3 000 000 -2 564 000 -2 049 000 -2 326 000 -3 964 000 -1 674 000