Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 388 000 2 109 000 2 521 000 2 563 000 1 687 000
Amortyzacja 554 000 273 000 267 000 272 000 256 000
Zmiana stanu należności 3 263 000 10 000 -188 000 -20 000 386 000
Zmiana stanu zapasów 2 199 000 25 000 -154 000 98 000 144 000
Zmiana stanu gotówki 490 000 583 000 477 000 -1 590 000 622 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 114 000 2 807 000 2 995 000 2 811 000 2 402 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -592 000 -236 000 -326 000 -364 000 -297 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 968 000 -214 000 -183 000 -325 000 -251 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 128 000 -2 049 000 -2 326 000 -3 964 000 -1 674 000