Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 065 000 708 000 1 527 000 2 564 000 1 981 000 1 504 000 3 094 000
Inwestycje krótkoterminowe 212 000 227 000 211 000 149 000 146 000 157 000 145 000
Należności 3 251 000 3 273 000 2 942 000 2 621 000 2 611 000 2 799 000 2 819 000
Zapasy 1 707 000 2 054 000 1 694 000 1 189 000 1 164 000 1 318 000 1 220 000
Pozostałe aktywa obrotowe 212 000 227 000 211 000 149 000 146 000 157 000 145 000
Aktywa obrotowe razem 6 235 000 6 270 000 6 374 000 6 523 000 6 253 000 5 778 000 7 278 000
Inwestycje długotrminowe 9 283 000 9 152 000 9 703 000 9 089 000 8 815 000 9 092 000 9 502 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 976 000 1 848 000 1 809 000 1 777 000 1 729 000 1 791 000 1 778 000
Wartość firmy 4 909 000 4 864 000 4 965 000 4 690 000 4 492 000 4 633 000 4 752 000
Wartości niematerialne 657 000 768 000 972 000 781 000 851 000 1 084 000 1 272 000
Pozostałe aktywa trwałe 578 000 533 000 734 000 638 000 529 000 550 000 700 000
Aktywa razem 15 518 000 15 422 000 16 077 000 15 612 000 15 068 000 14 870 000 16 780 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 581 000 594 000 585 000 534 000 472 000 524 000 590 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 825 000 1 590 000 778 000 350 000 4 000 1 351 000 850 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 269 000 2 276 000 2 107 000 1 705 000 1 678 000 1 667 000 1 613 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 675 000 4 460 000 3 470 000 2 589 000 2 154 000 3 542 000 3 053 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 339 000 6 173 000 6 909 000 7 772 000 7 754 000 6 029 000 7 478 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 017 000 1 085 000 1 285 000 1 348 000 1 334 000 1 334 000 1 496 000
Udziały niekontrolujące 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 4 000 4 000
Zobowiązania razem 12 506 000 12 334 000 12 452 000 12 431 000 12 042 000 11 616 000 12 195 000
Akcje zwykłe 302 600 309 600 315 100 316 900 323 900 335 000 344 100
Zyski (straty) zatrzymane 27 122 000 25 799 000 24 325 000 23 114 000 22 403 000 21 217 000 20 210 000
Akcje własne -23 870 000 -22 377 000 -20 636 000 -19 659 000 -18 982 000 -17 545 000 -15 562 000
Kapitał własny 3 012 000 3 088 000 3 625 000 3 181 000 3 026 000 3 254 000 4 585 000
Pasywa razem 15 518 000 15 422 000 16 077 000 15 612 000 15 068 000 14 870 000 16 780 000