Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 28 910 000 12 574 000 14 109 000 14 768 000 14 314 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 978 000 7 375 000 8 187 000 8 604 000 8 309 000
Zysk ze sprzedaży brutto 11 932 000 5 199 000 5 922 000 6 164 000 6 005 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4 712 000 2 163 000 2 361 000 2 391 000 2 400 000
Zysk operacyjny 6 954 000 2 882 000 3 402 000 3 584 000 3 399 000
Koszty odsetek netto 380 000 189 000 192 000 222 000 215 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 652 000 2 704 000 3 288 000 3 394 000 3 270 000
Podatek dochodowy 1 264 000 595 000 767 000 831 000 1 583 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 5 388 000 2 109 000 2 521 000 2 563 000 1 687 000