Integra Lifesciences Holdings Corp (IART)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 180 550 169 075 133 892 50 201 60 801 64 743
Amortyzacja 118 299 119 836 116 031 109 462 110 730 88 945
Zmiana stanu należności 31 634 6 299 -49 764 9 559 13 938 103 613
Zmiana stanu zapasów 7 197 7 269 -5 937 35 707 -15 985 79 069
Zmiana stanu gotówki -56 787 43 282 271 255 60 073 -36 097 72 880
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 264 469 312 427 203 832 231 433 199 683 114 544
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -42 343 -48 022 -38 890 -69 537 -77 741 -43 503
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -58 580 -161 443 -68 073 -162 668 -49 705 -1 221 340
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -251 953 -98 226 121 625 -8 766 -180 872 1 168 950