Integra Lifesciences Holdings Corp (IART)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 557 670 1 542 450 1 371 870 1 517 560 1 472 440 1 188 240
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 587 355 597 808 520 834 564 681 571 496 435 511
Zysk ze sprzedaży brutto 970 311 944 640 851 034 952 876 900 945 752 725
Koszty badań i rozwoju 101 193 93 051 77 381 79 573 78 041 63 455
Koszty ogólnego zarządu 616 316 637 445 594 526 687 599 690 746 624 096
Zysk operacyjny 238 920 197 230 151 370 158 676 110 998 44 804
Koszty odsetek netto 37 677 43 658 62 284 43 178 61 883 34 764
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 213 894 214 677 93 520 60 104 57 403 11 385
Podatek dochodowy 33 344 45 602 -40 372 9 903 -3 398 -53 358
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 180 550 169 075 133 892 50 201 60 801 64 743