Integra Lifesciences Holdings Corp (IART)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 456 661 513 448 470 166 198 911 138 838 174 935
Inwestycje krótkoterminowe 116 789 91 051 69 282 67 907 90 160 99 080
Należności 263 465 231 831 225 532 275 296 265 737 251 799
Zapasy 324 583 317 386 310 117 316 054 280 347 296 332
Pozostałe aktywa obrotowe 116 789 91 051 69 282 67 907 90 160 99 080
Aktywa obrotowe razem 1 161 500 1 153 720 1 237 200 858 168 775 082 822 146
Inwestycje długotrminowe 2 728 260 2 628 670 2 377 930 2 445 070 2 332 800 2 389 110
Rzeczowe aktywa trwałe 311 302 311 703 287 529 337 404 300 112 269 251
Wartość firmy 1 038 880 1 013 460 932 367 954 280 926 475 937 905
Wartości niematerialne 1 126 610 1 145 570 989 436 1 031 590 1 079 500 1 159 630
Pozostałe aktywa trwałe 57 190 16 440 11 277 14 644 19 917 16 078
Aktywa razem 3 889 760 3 782 380 3 615 140 3 303 240 3 107 890 3 211 260

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 102 100 61 837 54 608 113 090 76 050 93 967
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 38 125 45 000 146 250 45 000 22 500 60 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 180 681 233 184 200 155 173 219 164 002 194 944
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 320 906 340 021 401 013 331 309 262 552 348 911
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 405 190 1 501 180 1 408 220 1 303 060 1 331 710 1 781 140
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 138 501 120 258 186 727 118 077 80 048 53 768
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 085 360 2 097 580 2 100 270 1 886 500 1 732 090 2 248 950
Akcje zwykłe 82 997 84 698 84 650 85 637 82 857 76 897
Zyski (straty) zatrzymane 879 118 698 568 532 265 398 574 348 373 285 186
Akcje własne -362 862 -234 448 -235 141 -119 943 -120 615 -121 644
Kapitał własny 1 804 400 1 684 800 1 514 870 1 416 740 1 375 800 962 306
Pasywa razem 3 889 760 3 782 380 3 615 140 3 303 240 3 107 890 3 211 260