Humana Inc. (HUM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 806 000 2 933 000 3 367 000 2 707 000 1 683 000 2 448 000
Amortyzacja 845 000 713 000 616 000 575 000 534 000 485 000
Zmiana stanu należności -1 954 000 676 000 82 000 41 000 161 000 -426 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 727 000 -1 279 000 619 000 1 711 000 -1 699 000 165 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 587 000 2 262 000 5 639 000 5 284 000 2 173 000 4 051 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 120 000 -1 316 000 -964 000 -736 000 -612 000 -526 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 006 000 -6 556 000 -3 065 000 -1 278 000 -3 087 000 -2 941 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 914 000 3 015 000 -1 955 000 -2 295 000 -785 000 -945 000