Humana Inc. (HUM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 92 870 000 83 064 000 77 155 000 64 888 000 56 912 000 53 767 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 92 870 000 83 064 000 77 155 000 64 888 000 56 912 000 53 767 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 3 800 000 3 148 000 4 986 000 3 192 000 3 100 000 3 326 000
Koszty odsetek netto 401 000 326 000 283 000 242 000 218 000 242 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 564 000 3 419 000 4 674 000 3 470 000 2 074 000 4 020 000
Podatek dochodowy 762 000 485 000 1 307 000 763 000 391 000 1 572 000
Udziały niekontrolujące -4 000 1 000 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 2 806 000 2 933 000 3 367 000 2 707 000 1 683 000 2 448 000