Humana Inc. (HUM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 19 448 000 19 685 000 17 830 000 14 778 000 13 590 000 12 506 000
Należności 1 674 000 1 814 000 1 138 000 1 056 000 1 015 000 854 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 5 567 000 6 493 000 5 276 000 3 806 000 3 564 000 2 949 000
Aktywa obrotowe razem 26 183 000 24 893 000 23 641 000 19 888 000 16 948 000 17 402 000
Inwestycje długotrminowe 16 872 000 19 465 000 11 328 000 9 186 000 8 465 000 9 776 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 221 000 3 073 000 2 371 000 1 955 000 1 735 000 1 584 000
Wartość firmy 9 142 000 11 092 000 4 447 000 3 928 000 3 897 000 3 281 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 3 760 000 5 159 000 3 340 000 2 240 000 1 786 000 4 911 000
Aktywa razem 43 055 000 44 358 000 34 969 000 29 074 000 25 413 000 27 178 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 390 000 2 279 000 920 000 924 000 1 865 000 291 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 14 788 000 13 052 000 12 474 000 10 005 000 8 212 000 9 115 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 17 178 000 15 331 000 13 394 000 10 929 000 10 077 000 9 406 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 9 034 000 10 541 000 6 060 000 4 967 000 4 375 000 4 770 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 473 000 2 383 000 1 787 000 1 141 000 800 000 3 160 000
Udziały niekontrolujące 59 000 23 000 0 0 0 0
Zobowiązania razem 27 744 000 28 278 000 21 241 000 17 037 000 15 252 000 17 336 000
Akcje zwykłe 126 419 128 688 132 199 134 055 137 486 144 493
Zyski (straty) zatrzymane 25 492 000 23 086 000 20 517 000 17 483 000 15 072 000 13 670 000
Akcje własne -12 156 000 -10 163 000 -9 918 000 -8 455 000 -7 320 000 -6 325 000
Kapitał własny 15 311 000 16 080 000 13 728 000 12 037 000 10 161 000 9 842 000
Pasywa razem 43 055 000 44 358 000 34 969 000 29 074 000 25 413 000 27 178 000