HCA Healthcare Inc (HCA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 60 233 000 58 752 000 51 533 000 51 336 000 46 677 000 43 614 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 60 233 000 58 752 000 51 533 000 51 336 000 46 677 000 43 614 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 9 371 000 9 481 000 8 369 000 8 481 000 7 724 000 7 316 000
Zysk operacyjny 9 053 000 9 678 000 7 262 000 7 218 000 6 642 000 6 057 000
Koszty odsetek netto 1 741 000 1 566 000 1 584 000 1 824 000 1 755 000 1 690 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 580 000 9 833 000 5 430 000 5 244 000 5 335 000 4 381 000
Podatek dochodowy 1 746 000 2 112 000 1 043 000 1 099 000 946 000 1 638 000
Udziały niekontrolujące 1 191 000 765 000 633 000 640 000 602 000 527 000
Zysk (strata) netto 5 643 000 6 956 000 3 754 000 3 505 000 3 787 000 2 216 000