Genpact Ltd (G)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 353 404 369 448 308 276 304 881 282 019 263 111
Amortyzacja 129 516 167 572 159 842 128 713 103 718 94 915
Zmiana stanu należności 107 013 6 722 -33 235 140 071 81 099 77 820
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -252 693 219 018 213 344 98 700 -136 072 81 845
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 443 670 694 281 584 308 427 888 339 511 359 078
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -54 389 -57 248 -80 371 -74 927 -84 978 -57 231
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -36 593 -122 747 -266 397 -357 119 -276 050 -361 990
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -571 402 -332 883 92 011 -39 647 -135 187 47 189