Genpact Ltd (G)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 583 670 646 765 899 458 680 440 467 096 368 396 504 468
Inwestycje krótkoterminowe 191 566 137 972 134 441 187 408 170 325 212 477 236 342
Należności 1 116 270 994 755 887 742 881 020 914 255 774 184 693 085
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 191 566 137 972 134 441 187 408 170 325 212 477 236 342
Aktywa obrotowe razem 1 891 510 1 779 490 1 921 640 1 748 870 1 551 680 1 355 060 1 433 900
Inwestycje długotrminowe 2 914 200 2 809 320 3 053 630 3 124 640 2 902 510 2 174 390 2 015 730
Rzeczowe aktywa trwałe 189 803 180 758 215 089 231 122 254 035 212 715 207 030
Wartość firmy 1 683 780 1 684 200 1 731 030 1 695 690 1 574 470 1 393 830 1 337 120
Wartości niematerialne 53 028 89 715 169 635 236 732 230 861 177 087 131 590
Pozostałe aktywa trwałe 502 503 520 804 560 952 549 715 422 577 315 352 262 169
Aktywa razem 4 805 710 4 588 810 4 975 270 4 873 510 4 454 180 3 529 440 3 449 620

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 27 739 35 809 24 984 13 910 21 981 42 584 15 050
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 453 079 192 721 401 982 301 603 113 249 330 291 210 772
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 837 114 874 791 881 835 887 123 774 981 603 437 612 962
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 317 930 1 103 320 1 308 800 1 202 640 910 211 976 312 838 784
Długoterminowe zobowiązania finansowe 831 594 1 260 960 1 288 770 1 338 330 1 360 520 977 359 1 009 350
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 228 074 203 806 228 913 207 440 188 191 163 512 165 945
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 4 750
Zobowiązania razem 2 557 320 2 762 660 3 078 140 3 039 280 2 765 010 2 125 260 2 025 580
Akcje zwykłe 182 346 184 185 187 802 190 397 190 074 190 675 193 865
Zyski (straty) zatrzymane 1 085 210 780 007 732 474 741 658 648 656 438 453 355 982
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 248 390 1 826 160 1 897 130 1 834 230 1 689 170 1 404 180 1 424 040
Pasywa razem 4 805 710 4 588 810 4 975 270 4 873 510 4 454 180 3 529 440 3 449 620