Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zysk (strata) netto 451 949 382 575 276 142 264 308 114 394 5 710
Amortyzacja 44 430 40 530 38 912 44 941 48 572 52 628
Zmiana stanu należności 98 903 28 281 12 805 35 062 -37 549 -181
Zmiana stanu zapasów 228 554 -33 378 32 778 -20 760 751 -1 060
Zmiana stanu gotówki -245 834 439 925 59 744 159 722 138 206 45 808
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 172 353 596 217 286 334 359 505 327 351 198 677
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -51 017 -32 218 -32 455 -29 086 -34 813 -44 499
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -51 009 -32 169 -31 964 -29 018 -34 697 -44 499
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -367 482 -129 581 -192 114 -167 194 -157 715 -103 070