Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 981 795 843 527 1 089 360 649 436 589 692 429 970 291 764
Inwestycje krótkoterminowe 89 311 80 874 61 168 39 308 45 929 35 238 46 777
Należności 306 295 320 931 222 028 193 747 180 942 145 880 183 429
Zapasy 532 852 506 796 278 242 311 620 278 842 299 602 298 851
Pozostałe aktywa obrotowe 89 311 80 874 61 168 39 308 45 929 35 238 46 777
Aktywa obrotowe razem 1 910 250 1 752 130 1 650 800 1 194 110 1 095 400 910 690 820 821
Inwestycje długotrminowe 645 950 580 122 516 906 571 007 331 801 353 689 370 959
Rzeczowe aktywa trwałe 266 679 222 449 206 210 209 037 213 796 220 162 225 531
Wartość firmy 13 990 13 990 13 990 13 990 13 990 13 990 13 990
Wartości niematerialne 37 457 39 688 41 945 48 016 51 494 57 850 65 138
Pozostałe aktywa trwałe 41 930 57 319 30 576 28 209 21 651 23 306 21 592
Aktywa razem 2 556 200 2 332 250 2 167 700 1 765 120 1 427 210 1 264 380 1 191 780

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 265 605 327 487 231 632 147 892 124 974 93 939 95 893
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 638 603 578 549
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 231 775 214 197 236 736 152 416 124 947 94 649 62 609
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 497 380 541 684 468 368 300 946 250 524 189 166 159 051
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 30 263 30 901 31 504 32 082
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 97 367 79 769 78 838 78 065 100 651 102 930 46 392
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 790 470 793 425 723 480 624 998 382 076 323 600 237 525
Akcje zwykłe 26 504 27 508 28 055 28 385 29 641 31 758 32 000
Zyski (straty) zatrzymane 1 571 570 1 352 680 1 257 380 973 948 889 266 785 871 819 589
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 765 730 1 538 820 1 444 220 1 140 120 1 045 130 940 779 954 255
Pasywa razem 2 556 200 2 332 250 2 167 700 1 765 120 1 427 210 1 264 380 1 191 780