Cytokinetics Inc (CYTK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 94 588 70 428 55 828 26 868 31 501 13 368
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 94 588 70 428 55 828 26 868 31 501 13 368
Koszty badań i rozwoju 240 813 159 938 96 951 86 125 89 135 90 296
Koszty ogólnego zarządu 177 977 96 803 52 820 39 610 31 282 36 468
Zysk operacyjny -324 202 -186 313 -93 943 -98 867 -88 916 -113 396
Koszty odsetek netto 51 156 29 332 38 676 27 360 21 564 16 996
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -388 955 -215 314 -127 290 -121 692 -106 289 -127 790
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -388 955 -215 314 -127 290 -121 692 -106 289 -127 790