Cytokinetics Inc (CYTK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 782 577 471 638 464 060 225 112 198 731 268 891
Inwestycje krótkoterminowe 12 462 12 215 5 741 3 477 6 712 4 292
Należności 147 51 819 4 420 5 163 2 231 1 112
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 12 462 12 215 5 741 3 477 6 712 4 292
Aktywa obrotowe razem 795 186 535 672 474 221 233 752 207 674 274 295
Inwestycje długotrminowe 219 589 305 647 59 582 56 062 3 504 20 515
Rzeczowe aktywa trwałe 80 453 73 271 13 346 4 530 3 204 3 568
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 9 691 7 188 9 282 8 882 300 429
Aktywa razem 1 014 780 841 319 533 803 289 814 211 178 294 810

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 25 611 21 087 8 050 8 160 3 764 5 253
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 2 607 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 59 006 50 773 23 149 17 863 15 823 27 191
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 84 617 71 860 31 199 26 023 22 194 32 444
Długoterminowe zobowiązania finansowe 609 618 142 838 135 713 129 257 39 806 31 777
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 301 545 270 529 253 508 143 276 123 244 120 747
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 122 680 597 456 420 420 300 751 185 244 184 968
Akcje zwykłe 89 825 76 886 64 524 57 575 54 420 49 404
Zyski (straty) zatrzymane -1 585 990 -1 207 620 -992 306 -865 016 -743 324 -646 081
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny -107 900 243 863 113 383 -10 937 25 934 109 842
Pasywa razem 1 014 780 841 319 533 803 289 814 211 178 294 810