Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 399 000 1 335 000 2 988 000 -122 000 292 800 1 128 100 367 000
Amortyzacja 973 000 1 034 000 897 000 308 000 85 100 89 000 87 700
Zmiana stanu należności -120 000 -2 348 000 961 000 1 040 400 -191 400 151 800 14 900
Zmiana stanu zapasów -670 000 -5 246 000 1 360 000 3 510 600 136 300 -96 200 7 500
Zmiana stanu gotówki 172 000 -70 000 -64 000 -240 600 -470 600 -184 500 684 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 267 000 2 423 000 2 785 000 -261 000 562 500 478 500 338 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -646 000 -943 000 -705 000 -525 000 -639 000 -208 600 -151 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -591 000 -936 000 -1 379 000 -2 042 000 -644 400 -273 100 -156 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 504 000 -1 509 000 -1 470 000 2 059 000 -394 100 -375 200 498 900