Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 988 000 -122 000 292 800 1 128 100 367 000
Amortyzacja 897 000 308 000 85 100 89 000 87 700
Zmiana stanu należności 961 000 1 040 400 -191 400 151 800 14 900
Zmiana stanu zapasów 1 360 000 3 510 600 136 300 -96 200 7 500
Zmiana stanu gotówki -64 000 -240 600 -470 600 -184 500 684 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 785 000 -261 000 562 500 478 500 338 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -705 000 -525 000 -639 000 -208 600 -151 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 379 000 -2 042 000 -644 400 -273 100 -156 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 470 000 2 059 000 -394 100 -375 200 498 900