Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 20 444 000 5 354 000 1 989 900 2 332 400 2 330 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 15 910 000 5 102 000 1 414 200 1 522 800 1 828 500
Zysk ze sprzedaży brutto 4 534 000 252 000 575 700 809 600 501 700
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 422 000 244 000 119 400 116 800 105 800
Zysk operacyjny 4 112 000 8 000 456 300 692 800 395 900
Koszty odsetek netto 337 000 238 000 101 200 118 900 132 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 803 000 -193 000 312 100 564 700 129 400
Podatek dochodowy 773 000 -111 000 17 600 -475 200 -252 400
Udziały niekontrolujące 45 000 41 000 0 0 -3 900
Zysk (strata) netto 2 988 000 -122 000 292 800 1 128 100 367 000