Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 198 000 26 000 48 000 112 000 352 600 823 200 1 007 700
Inwestycje krótkoterminowe 138 000 306 000 263 000 165 000 75 300 118 900 67 400
Należności 1 840 000 1 960 000 2 154 000 1 193 000 152 600 344 000 192 200
Zapasy 4 460 000 5 130 000 5 188 000 3 828 000 317 400 181 100 277 300
Pozostałe aktywa obrotowe 138 000 306 000 263 000 165 000 75 300 118 900 67 400
Aktywa obrotowe razem 6 636 000 7 422 000 7 653 000 5 298 000 897 900 1 479 600 1 544 600
Inwestycje długotrminowe 10 901 000 11 333 000 11 322 000 11 473 000 2 605 900 2 050 000 1 408 800
Rzeczowe aktywa trwałe 8 895 000 9 070 000 9 186 000 8 743 000 1 929 000 1 286 000 1 051 000
Wartość firmy 1 005 000 1 130 000 1 116 000 1 406 000 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 1 001 000 1 133 000 1 020 000 787 000 217 400 299 200 357 800
Aktywa razem 17 537 000 18 755 000 18 975 000 16 771 000 3 503 800 3 529 600 2 953 400

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 099 000 2 186 000 2 073 000 1 575 000 193 200 186 800 127 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 409 000 1 363 000 1 488 000 1 354 000 216 200 281 400 324 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 508 000 3 549 000 3 561 000 2 929 000 409 400 468 200 452 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 137 000 4 249 000 5 238 000 5 390 000 2 113 800 2 092 900 2 304 200
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 131 000 2 915 000 4 402 000 5 373 000 622 700 536 000 641 100
Udziały niekontrolujące 235 000 251 000 284 000 0 0 0 200
Zobowiązania razem 9 650 000 10 964 000 13 485 000 13 692 000 3 145 900 3 105 400 3 397 700
Akcje zwykłe 510 000 519 000 498 000 379 000 276 761 297 176 288 435
Zyski (straty) zatrzymane 1 733 000 1 334 000 -1 000 -2 989 000 -2 842 400 -3 060 200 -4 207 300
Akcje własne -430 000 -310 000 -82 000 -354 000 -390 700 -186 100 -169 600
Kapitał własny 7 887 000 7 791 000 5 490 000 3 079 000 357 900 424 200 -444 300
Pasywa razem 17 537 000 18 755 000 18 975 000 16 771 000 3 503 800 3 529 600 2 953 400