Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 48 000 112 000 352 600 823 200 1 007 700
Inwestycje krótkoterminowe 263 000 165 000 75 300 118 900 67 400
Należności 2 154 000 1 193 000 152 600 344 000 192 200
Zapasy 5 188 000 3 828 000 317 400 181 100 277 300
Pozostałe aktywa obrotowe 263 000 165 000 75 300 118 900 67 400
Aktywa obrotowe razem 7 653 000 5 298 000 897 900 1 479 600 1 544 600
Inwestycje długotrminowe 11 322 000 11 473 000 2 605 900 2 050 000 1 408 800
Rzeczowe aktywa trwałe 9 186 000 8 743 000 1 929 000 1 286 000 1 051 000
Wartość firmy 1 116 000 1 406 000 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 1 020 000 787 000 217 400 299 200 357 800
Aktywa razem 18 975 000 16 771 000 3 503 800 3 529 600 2 953 400

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 073 000 1 575 000 193 200 186 800 127 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 488 000 1 354 000 216 200 281 400 324 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 561 000 2 929 000 409 400 468 200 452 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 238 000 5 390 000 2 113 800 2 092 900 2 304 200
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 402 000 5 373 000 622 700 536 000 641 100
Udziały niekontrolujące 284 000 0 0 0 200
Zobowiązania razem 13 485 000 13 692 000 3 145 900 3 105 400 3 397 700
Akcje zwykłe 498 000 379 000 276 761 297 176 288 435
Zyski (straty) zatrzymane -1 000 -2 989 000 -2 842 400 -3 060 200 -4 207 300
Akcje własne -82 000 -354 000 -390 700 -186 100 -169 600
Kapitał własny 5 490 000 3 079 000 357 900 424 200 -444 300
Pasywa razem 18 975 000 16 771 000 3 503 800 3 529 600 2 953 400