Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 15 094 500 12 952 600 8 707 190 9 175 300 9 352 910 8 391 120 7 506 590
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 022 100 10 189 900 6 350 750 7 030 610 7 398 190 6 621 730 5 825 430
Zysk ze sprzedaży brutto 3 072 410 2 762 710 2 356 440 2 144 680 1 954 720 1 769 390 1 681 160
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 639 333 497 700 454 049 395 467 319 058 265 377 311 204
Koszty odsetek netto 51 815 56 972 46 679 53 419 55 656 50 940 41 536
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 587 518 440 728 407 370 342 048 263 402 214 437 269 668
Podatek dochodowy 140 827 100 938 94 470 78 202 59 516 -103 466 92 183
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 446 691 339 790 312 900 263 846 203 886 317 903 177 485