Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 446 691 339 790 312 900 263 846 203 886 317 903 177 485
Amortyzacja 313 131 303 541 265 195 251 174 244 387 220 970 197 629
Zmiana stanu należności -8 205 62 823 26 109 -3 584 -28 976 32 582 21 031
Zmiana stanu zapasów -20 114 109 601 50 591 -37 033 31 372 40 024 -3 344
Zmiana stanu gotówki 219 991 -177 667 258 270 14 979 9 617 -23 038 942
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 881 951 788 741 804 088 504 314 530 614 419 797 459 273
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -476 568 -326 475 -441 252 -438 977 -394 699 -577 421 -433 392
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -545 034 -1 158 000 -444 340 -466 642 -457 830 -609 335 -454 725
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -116 926 191 587 -101 478 -22 693 -63 167 166 500 -3 606