Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 9 253 000 17 221 000 16 450 000 15 393 000 8 884 000 6 812 000
Inwestycje krótkoterminowe 5 647 000 4 437 000 3 167 000 1 983 000 1 116 000 576 000
Należności 9 886 000 9 369 000 8 501 000 7 685 000 5 965 000 6 300 000
Zapasy 2 339 000 2 095 000 2 074 000 4 293 000 1 195 000 1 166 000
Pozostałe aktywa obrotowe 5 647 000 4 437 000 3 167 000 1 983 000 1 116 000 576 000
Aktywa obrotowe razem 27 273 000 33 262 000 30 192 000 29 354 000 17 160 000 14 854 000
Inwestycje długotrminowe 69 547 000 76 052 000 88 289 000 100 590 000 17 826 000 18 697 000
Rzeczowe aktywa trwałe 6 255 000 6 049 000 5 886 000 6 252 000 5 027 000 5 001 000
Wartość firmy 21 149 000 20 502 000 20 547 000 22 488 000 6 538 000 6 863 000
Wartości niematerialne 35 859 000 42 527 000 53 243 000 63 969 000 1 091 000 1 210 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 479 000 1 706 000 1 746 000 2 105 000 2 024 000 1 533 000
Aktywa razem 96 820 000 109 314 000 118 481 000 129 944 000 34 986 000 33 551 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 040 000 2 949 000 2 713 000 2 445 000 1 892 000 2 248 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 264 000 4 948 000 2 340 000 3 346 000 1 703 000 987 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 14 586 000 13 971 000 14 027 000 12 513 000 7 059 000 6 328 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 21 890 000 21 868 000 19 080 000 18 304 000 10 654 000 9 563 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 35 056 000 39 605 000 48 336 000 43 387 000 5 646 000 6 975 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 980 000 6 033 000 6 599 000 9 142 000 4 559 000 5 166 000
Udziały niekontrolujące 57 000 60 000 60 000 100 000 96 000 106 000
Zobowiązania razem 65 759 000 73 368 000 80 659 000 78 346 000 20 955 000 21 810 000
Akcje zwykłe 2 130 000 2 221 000 2 258 000 1 705 000 1 633 000 1 645 000
Zyski (straty) zatrzymane 25 503 000 23 820 000 21 281 000 34 474 000 34 065 000 31 160 000
Akcje własne -38 618 000 -31 259 000 -26 237 000 -25 357 000 -19 574 000 -19 249 000
Kapitał własny 31 061 000 35 946 000 37 822 000 51 598 000 14 031 000 11 741 000
Pasywa razem 96 820 000 109 314 000 118 481 000 129 944 000 34 986 000 33 551 000