Builders Firstsource Inc (BLDR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 749 370 1 725 420 313 537 221 809 205 191 38 781
Amortyzacja 497 140 547 352 116 566 100 038 97 906 92 993
Zmiana stanu należności -280 766 1 007 420 264 061 -30 414 19 583 78 235
Zmiana stanu zapasów -200 048 841 717 223 272 -35 641 -4 651 59 776
Zmiana stanu gotówki 37 842 -381 203 409 710 3 969 -47 406 43 084
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 599 230 1 743 550 260 067 504 046 282 830 178 528
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -340 152 -227 891 -112 082 -112 870 -101 411 -62 407
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -957 479 -1 344 640 -136 225 -199 180 -96 658 -59 426
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 603 910 -780 112 285 868 -300 897 -233 578 -76 018