Builders Firstsource Inc (BLDR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 80 445 42 603 423 806 14 096 10 127 57 533
Inwestycje krótkoterminowe 307 901 335 551 58 895 39 123 43 921 33 564
Należności 1 683 100 1 963 870 956 454 692 393 722 807 703 224
Zapasy 1 426 200 1 626 240 784 527 561 255 596 896 601 547
Pozostałe aktywa obrotowe 307 901 335 551 58 895 39 123 43 921 33 564
Aktywa obrotowe razem 3 497 650 3 968 270 2 223 680 1 306 870 1 373 750 1 395 870
Inwestycje długotrminowe 7 097 510 6 746 070 1 949 990 1 942 620 1 558 560 1 610 260
Rzeczowe aktywa trwałe 1 567 630 1 385 440 749 130 721 887 670 075 639 303
Wartość firmy 3 456 850 3 270 190 785 305 769 022 740 411 740 411
Wartości niematerialne 1 550 940 1 603 410 119 882 128 388 103 154 132 567
Pozostałe aktywa trwałe 36 380 29 199 16 457 22 225 22 152 17 597
Aktywa razem 10 595 200 10 714 300 4 173 670 3 249 490 2 932 310 3 006 120

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 803 479 1 093 370 600 357 436 823 423 168 514 282
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 355 3 660 27 335 13 875 15 565 15 670
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 032 940 1 031 680 447 161 370 603 292 526 268 402
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 842 780 2 128 710 1 074 850 821 301 731 259 798 354
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 977 840 2 926 120 1 596 900 1 277 400 1 545 730 1 771 940
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 137 850 119 619 80 396 52 245 58 983 59 616
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 5 632 590 5 911 860 3 020 890 2 424 540 2 335 970 2 629 920
Akcje zwykłe 161 960 201 839 116 611 115 713 114 586 112 587
Zyski (straty) zatrzymane 703 510 540 013 562 374 248 837 34 966 -171 693
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 4 962 570 4 802 480 1 152 780 824 953 596 338 376 209
Pasywa razem 10 595 200 10 714 300 4 173 670 3 249 490 2 932 310 3 006 120