Boise Cascade Co (BCC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 387 310 7 926 110 5 474 840 4 643 400 4 995 290 4 431 990
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 472 540 6 300 080 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 914 770 1 626 040 5 474 840 4 643 400 4 995 290 4 431 990
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 657 001 574 244 506 915 461 811 431 949 390 423
Zysk operacyjny 1 156 170 971 038 336 703 135 676 108 910 141 530
Koszty odsetek netto 13 149 24 611 25 224 23 240 24 544 24 285
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 146 380 948 851 286 311 108 231 22 102 117 588
Podatek dochodowy 288 723 236 365 111 332 27 306 1 625 34 631
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 857 658 712 486 174 979 80 925 20 477 82 957