Boise Cascade Co (BCC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 998 344 748 907 405 382 285 237 191 671 177 140
Inwestycje krótkoterminowe 47 878 14 072 8 860 8 285 31 818 22 582
Należności 320 279 462 228 391 133 231 646 229 240 256 177
Zapasy 697 551 660 671 503 480 497 596 533 049 476 673
Pozostałe aktywa obrotowe 47 878 14 072 8 860 8 285 31 818 22 582
Aktywa obrotowe razem 2 064 050 1 885 880 1 308 860 1 022 760 985 778 932 572
Inwestycje długotrminowe 1 176 460 686 762 656 863 670 587 595 470 674 621
Rzeczowe aktywa trwałe 770 023 495 240 461 456 476 949 487 224 565 792
Wartość firmy 137 958 60 382 60 382 60 382 59 159 55 433
Wartości niematerialne 161 433 15 351 16 574 17 797 16 851 15 066
Pozostałe aktywa trwałe 45 350 46 537 48 544 43 279 24 025 29 266
Aktywa razem 3 240 510 2 572 640 1 965 720 1 693 350 1 581 250 1 607 190

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 270 804 336 483 308 852 224 554 211 657 234 787
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 275 024 304 263 215 150 160 438 158 168 146 774
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 545 828 640 746 524 002 384 992 369 825 381 561
Długoterminowe zobowiązania finansowe 474 414 476 526 475 399 463 963 439 428 438 312
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 50 175 43 845 41 254 58 343 80 187 96 317
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 182 540 1 220 020 1 114 920 992 021 908 658 932 644
Akcje zwykłe 39 526 39 420 39 277 39 039 38 932 38 623
Zyski (straty) zatrzymane 1 645 740 948 879 452 334 356 698 330 056 361 243
Akcje własne -138 909 -138 909 -138 909 -138 909 -138 909 -133 979
Kapitał własny 2 057 980 1 352 620 850 799 701 330 672 590 674 549
Pasywa razem 3 240 510 2 572 640 1 965 720 1 693 350 1 581 250 1 607 190