Boise Cascade Co (BCC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 857 658 712 486 174 979 80 925 20 477 82 957
Amortyzacja 103 879 82 489 97 131 82 377 148 937 82 321
Zmiana stanu należności -141 949 71 095 159 487 2 406 -26 937 45 528
Zmiana stanu zapasów 36 880 157 191 5 884 -35 453 56 376 43 222
Zmiana stanu gotówki 249 437 343 525 120 145 93 566 14 531 73 162
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 041 220 666 984 294 516 245 647 163 611 151 567
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -114 117 -106 518 -79 429 -82 720 -79 987 -75 450
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -625 456 -105 586 -78 716 -94 065 -89 257 -73 212
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -166 326 -217 873 -95 655 -58 016 -59 823 -5 193