Broadcom Inc (AVGO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
2017
(29 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 54 900 000 23 888 000 22 597 000 20 848 000 17 636 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 14 324 000 6 518 000 6 723 000 7 021 000 6 593 000
Zysk ze sprzedaży brutto 40 576 000 17 370 000 15 874 000 13 827 000 11 043 000
Koszty badań i rozwoju 9 708 000 4 968 000 4 696 000 3 768 000 3 292 000
Koszty ogólnego zarządu 2 694 000 1 935 000 1 709 000 1 056 000 787 000
Zysk operacyjny 17 368 000 4 247 000 4 257 000 5 458 000 2 689 000
Koszty odsetek netto 3 738 000 1 724 000 1 346 000 514 000 410 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 530 000 2 443 000 2 226 000 4 545 000 1 825 000
Podatek dochodowy 58 000 -518 000 -510 000 -8 084 000 35 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 351 000 92 000
Zysk (strata) netto 12 874 000 2 663 000 2 695 000 12 259 000 1 692 000