Broadcom Inc (AVGO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zysk (strata) netto 11 223 000 12 874 000 2 663 000 2 695 000 12 259 000 1 692 000
Amortyzacja 4 984 000 12 082 000 6 905 000 5 808 000 4 081 000 4 737 000
Zmiana stanu należności -1 184 000 1 845 000 -962 000 -131 000 942 000 267 000
Zmiana stanu zapasów -669 000 1 591 000 129 000 -250 000 -323 000 47 000
Zmiana stanu gotówki -11 910 000 16 708 000 2 563 000 763 000 -6 912 000 8 107 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 736 000 27 528 000 12 061 000 9 697 000 8 880 000 6 551 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -424 000 -886 000 -463 000 -432 000 -635 000 -1 069 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -667 000 -490 000 -11 109 000 -15 422 000 -4 674 000 -674 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 816 000 -17 948 000 1 611 000 6 488 000 -11 118 000 2 230 000