Broadcom Inc (AVGO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zysk (strata) netto 14 082 000 11 223 000 6 437 000 2 663 000 2 695 000 12 259 000 1 692 000
Amortyzacja 3 835 000 4 984 000 6 041 000 6 905 000 5 808 000 4 081 000 4 737 000
Zmiana stanu należności 196 000 -1 184 000 -226 000 -962 000 -131 000 942 000 267 000
Zmiana stanu zapasów -27 000 -669 000 294 000 129 000 -250 000 -323 000 47 000
Zmiana stanu gotówki 1 773 000 -11 910 000 4 545 000 2 563 000 763 000 -6 912 000 8 107 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 18 085 000 16 736 000 13 764 000 12 061 000 9 697 000 8 880 000 6 551 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -452 000 -424 000 -443 000 -463 000 -432 000 -635 000 -1 069 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -689 000 -667 000 -245 000 -11 109 000 -15 422 000 -4 674 000 -674 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 623 000 -15 816 000 -8 974 000 1 611 000 6 488 000 -11 118 000 2 230 000