Broadcom Inc (AVGO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
2017
(29 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 12 416 000 24 326 000 7 618 000 5 055 000 4 292 000 11 204 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 205 000 2 110 000 977 000 729 000 301 000 724 000
Należności 2 958 000 4 142 000 2 297 000 3 259 000 3 390 000 2 448 000
Zapasy 1 925 000 2 594 000 1 003 000 874 000 1 124 000 1 447 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 205 000 2 110 000 977 000 729 000 301 000 724 000
Aktywa obrotowe razem 18 504 000 33 172 000 11 895 000 9 917 000 9 107 000 15 823 000
Inwestycje długotrminowe 54 745 000 117 968 000 64 038 000 57 576 000 41 017 000 38 595 000
Rzeczowe aktywa trwałe 2 223 000 4 696 000 2 509 000 2 565 000 2 635 000 2 599 000
Wartość firmy 43 614 000 86 900 000 43 447 000 36 714 000 26 913 000 24 706 000
Wartości niematerialne 7 111 000 22 748 000 16 782 000 17 554 000 10 762 000 10 832 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 797 000 3 624 000 1 300 000 743 000 707 000 458 000
Aktywa razem 73 249 000 151 140 000 75 933 000 67 493 000 50 124 000 54 418 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 998 000 2 172 000 836 000 855 000 811 000 1 105 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 440 000 580 000 827 000 2 787 000 0 117 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 614 000 9 810 000 4 708 000 3 257 000 1 527 000 1 307 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 052 000 12 562 000 6 371 000 6 899 000 2 338 000 2 529 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 39 075 000 78 880 000 40 235 000 30 011 000 17 493 000 17 431 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 413 000 9 720 000 5 426 000 5 613 000 3 467 000 1 253 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 2 901 000
Zobowiązania razem 50 540 000 101 162 000 52 032 000 42 523 000 23 467 000 34 133 000
Akcje zwykłe 409 000 820 000 402 000 398 000 418 000 405 000
Zyski (straty) zatrzymane 1 604 000 1 496 000 0 0 3 487 000 -129 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 22 709 000 49 978 000 23 901 000 24 970 000 26 657 000 20 285 000
Pasywa razem 73 249 000 151 140 000 75 933 000 67 493 000 50 124 000 54 418 000