Broadcom Inc (AVGO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
2017
(29 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 14 189 000 12 416 000 12 163 000 7 618 000 5 055 000 4 292 000 11 204 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 606 000 1 205 000 1 055 000 977 000 729 000 301 000 724 000
Należności 3 154 000 2 958 000 2 071 000 2 297 000 3 259 000 3 390 000 2 448 000
Zapasy 1 898 000 1 925 000 1 297 000 1 003 000 874 000 1 124 000 1 447 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 606 000 1 205 000 1 055 000 977 000 729 000 301 000 724 000
Aktywa obrotowe razem 20 847 000 18 504 000 16 586 000 11 895 000 9 917 000 9 107 000 15 823 000
Inwestycje długotrminowe 52 014 000 54 745 000 58 984 000 64 038 000 57 576 000 41 017 000 38 595 000
Rzeczowe aktywa trwałe 2 154 000 2 223 000 2 348 000 2 509 000 2 565 000 2 635 000 2 599 000
Wartość firmy 43 653 000 43 614 000 43 450 000 43 447 000 36 714 000 26 913 000 24 706 000
Wartości niematerialne 3 867 000 7 111 000 11 374 000 16 782 000 17 554 000 10 762 000 10 832 000
Pozostałe aktywa trwałe 2 340 000 1 797 000 1 812 000 1 300 000 743 000 707 000 458 000
Aktywa razem 72 861 000 73 249 000 75 570 000 75 933 000 67 493 000 50 124 000 54 418 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 210 000 998 000 1 086 000 836 000 855 000 811 000 1 105 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 608 000 440 000 290 000 827 000 2 787 000 0 117 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 587 000 5 614 000 4 905 000 4 708 000 3 257 000 1 527 000 1 307 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 405 000 7 052 000 6 281 000 6 371 000 6 899 000 2 338 000 2 529 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 37 621 000 39 075 000 39 440 000 40 235 000 30 011 000 17 493 000 17 431 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 847 000 4 413 000 4 860 000 5 426 000 5 613 000 3 467 000 1 253 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 2 901 000
Zobowiązania razem 48 873 000 50 540 000 50 581 000 52 032 000 42 523 000 23 467 000 34 133 000
Akcje zwykłe 415 000 409 000 410 000 402 000 398 000 418 000 405 000
Zyski (straty) zatrzymane 2 682 000 1 604 000 748 000 0 0 3 487 000 -129 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 23 988 000 22 709 000 24 989 000 23 901 000 24 970 000 26 657 000 20 285 000
Pasywa razem 72 861 000 73 249 000 75 570 000 75 933 000 67 493 000 50 124 000 54 418 000