Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 263 010 -114 021 39 358 74 541 7 094
Amortyzacja 144 035 166 281 173 625 178 030 194 549
Zmiana stanu należności -14 755 3 606 7 139 -6 612 -13 660
Zmiana stanu zapasów 121 811 -30 273 -3 553 13 486 24 598
Zmiana stanu gotówki -281 723 433 595 -51 868 47 577 128 369
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 277 782 404 918 300 685 352 933 285 704
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -96 979 -101 910 -202 784 -152 393 -107 001
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -96 979 -51 910 -202 784 -152 393 -106 798
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -446 898 -69 717 -147 873 -131 691 -74 813