Autonation Inc. (AN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 021 100 1 377 400 1 373 000 381 600 450 000 396 000 434 600
Amortyzacja 220 500 200 300 193 300 198 900 180 500 166 200 158 600
Zmiana stanu należności 181 600 128 800 -115 200 -71 500 -59 500 -134 800 78 100
Zmiana stanu zapasów 985 100 200 400 -750 600 -707 300 -344 700 284 900 -154 500
Zmiana stanu gotówki -11 800 12 200 -509 200 527 600 -6 600 -20 600 4 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 724 000 1 668 100 1 627 700 1 207 600 769 200 511 000 540 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -410 300 -329 000 -215 700 -156 000 -269 300 -387 000 -310 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -569 900 -479 300 -460 300 -73 700 -115 800 -295 300 -228 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -172 500 -1 154 000 -1 676 500 -606 700 -660 300 -237 400 -307 400