Autonation Inc. (AN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 377 400 1 373 000 381 600 450 000 396 000 434 600
Amortyzacja 200 300 193 300 198 900 180 500 166 200 158 600
Zmiana stanu należności 128 800 -115 200 -71 500 -59 500 -134 800 78 100
Zmiana stanu zapasów 200 400 -750 600 -707 300 -344 700 284 900 -154 500
Zmiana stanu gotówki 12 200 -509 200 527 600 -6 600 -20 600 4 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 668 100 1 627 700 1 207 600 769 200 511 000 540 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -329 000 -215 700 -156 000 -269 300 -387 000 -310 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -479 300 -460 300 -73 700 -115 800 -295 300 -228 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 154 000 -1 676 500 -606 700 -660 300 -237 400 -307 400