Autonation Inc. (AN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 60 400 569 600 42 000 48 600 69 200
Inwestycje krótkoterminowe 120 100 113 900 106 000 140 900 68 200
Należności 730 000 845 200 916 700 976 200 1 111 000
Zapasy 1 847 900 2 598 500 3 305 800 3 650 500 3 365 600
Pozostałe aktywa obrotowe 120 100 113 900 106 000 140 900 68 200
Aktywa obrotowe razem 2 811 700 4 152 700 4 411 100 4 884 000 4 797 500
Inwestycje długotrminowe 6 131 900 5 734 500 6 132 200 5 781 100 5 474 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 419 500 3 138 100 3 174 600 3 155 300 2 962 700
Wartość firmy 1 235 300 1 185 000 1 501 900 1 513 200 1 515 000
Wartości niematerialne 743 500 521 500 581 600 595 400 586 800
Pozostałe aktywa trwałe 449 600 580 400 541 000 517 200 409 500
Aktywa razem 8 943 600 9 887 200 10 543 300 10 665 100 10 271 500

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 395 900 335 200 290 300 306 200 309 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 809 800 3 069 100 4 101 400 4 672 000 4 551 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 854 100 761 600 708 500 679 900 774 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 059 800 4 165 900 5 100 200 5 658 100 5 635 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 846 200 1 792 600 1 578 500 1 926 200 1 959 200
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 322 300 310 600 262 400 275 000 235 400
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 6 566 600 6 651 500 7 381 200 7 949 100 7 902 200
Akcje zwykłe 74 200 88 300 90 100 90 900 97 800
Zyski (straty) zatrzymane 4 639 900 4 069 400 3 688 300 3 238 300 2 832 200
Akcje własne -2 266 900 -887 800 -563 100 -544 100 -467 900
Kapitał własny 2 377 000 3 235 700 3 162 100 2 716 000 2 369 300
Pasywa razem 8 943 600 9 887 200 10 543 300 10 665 100 10 271 500