Abbott Laboratories (ABT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 43 075 000 34 608 000 31 904 000 30 578 000 27 390 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 537 000 15 003 000 13 231 000 12 706 000 12 337 000
Zysk ze sprzedaży brutto 24 538 000 19 605 000 18 673 000 17 872 000 15 053 000
Koszty badań i rozwoju 2 742 000 2 420 000 2 440 000 2 300 000 2 235 000
Koszty ogólnego zarządu 11 324 000 9 696 000 9 765 000 9 744 000 9 117 000
Zysk operacyjny 8 425 000 5 357 000 4 532 000 3 650 000 1 726 000
Koszty odsetek netto 490 000 500 000 576 000 721 000 780 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 211 000 4 968 000 4 077 000 2 873 000 2 231 000
Podatek dochodowy 1 140 000 497 000 390 000 539 000 1 878 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 7 071 000 4 495 000 3 687 000 2 368 000 477 000