Abbott Laboratories (ABT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 7 071 000 4 495 000 3 687 000 2 368 000 477 000
Amortyzacja 3 538 000 3 327 000 3 014 000 3 278 000 3 021 000
Zmiana stanu należności 73 000 989 000 243 000 -67 000 2 001 000
Zmiana stanu zapasów 145 000 696 000 520 000 195 000 1 167 000
Zmiana stanu gotówki 3 101 000 3 008 000 54 000 -5 524 000 -9 165 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 533 000 7 901 000 6 136 000 6 300 000 5 570 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 885 000 -2 177 000 -1 638 000 -1 394 000 -1 135 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 008 000 -2 215 000 -1 815 000 -1 356 000 -9 618 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 494 000 -2 779 000 -4 289 000 -10 391 000 -5 281 000