Abbott Laboratories (ABT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 10 170 000 10 249 000 7 148 000 4 140 000 4 086 000 9 610 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 663 000 2 346 000 1 867 000 1 786 000 1 559 000 1 667 000
Należności 6 218 000 6 487 000 6 414 000 5 425 000 5 182 000 5 249 000
Zapasy 6 173 000 5 157 000 5 012 000 4 316 000 3 796 000 3 601 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 663 000 2 346 000 1 867 000 1 786 000 1 559 000 1 667 000
Aktywa obrotowe razem 25 224 000 24 239 000 20 441 000 15 667 000 14 632 000 20 147 000
Inwestycje długotrminowe 49 214 000 50 957 000 52 107 000 52 220 000 52 541 000 56 103 000
Rzeczowe aktywa trwałe 9 162 000 8 959 000 9 029 000 8 038 000 7 563 000 7 607 000
Wartość firmy 22 799 000 23 231 000 23 744 000 23 195 000 23 254 000 24 020 000
Wartości niematerialne 10 454 000 12 739 000 14 784 000 17 025 000 18 942 000 21 473 000
Pozostałe aktywa trwałe 6 033 000 5 212 000 3 452 000 3 079 000 1 868 000 1 944 000
Aktywa razem 74 438 000 75 196 000 72 548 000 67 887 000 67 173 000 76 250 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 4 607 000 4 408 000 3 946 000 3 252 000 2 975 000 2 402 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 251 000 754 000 220 000 1 478 000 207 000 714 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 631 000 7 943 000 7 741 000 6 133 000 5 830 000 5 796 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 15 489 000 13 105 000 11 907 000 10 863 000 9 012 000 8 912 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 522 000 17 296 000 18 527 000 16 661 000 19 359 000 27 210 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 588 000 6 423 000 6 803 000 6 761 000 6 024 000 7 024 000
Udziały niekontrolujące 219 000 222 000 219 000 213 000 198 000 201 000
Zobowiązania razem 37 752 000 39 394 000 39 764 000 36 799 000 36 649 000 45 353 000
Akcje zwykłe 1 753 000 1 775 000 1 773 000 1 768 000 1 758 000 1 740 000
Zyski (straty) zatrzymane 35 257 000 31 528 000 27 627 000 25 847 000 24 560 000 23 978 000
Akcje własne -15 229 000 -11 822 000 -10 042 000 -10 147 000 -9 962 000 -10 225 000
Kapitał własny 36 686 000 35 802 000 32 784 000 31 088 000 30 524 000 30 897 000
Pasywa razem 74 438 000 75 196 000 72 548 000 67 887 000 67 173 000 76 250 000